အေထြေထြေထာက္ပံ့ေငြဆိုင္ရာ လမ္းညြန္ခ်က္မ်ား

မသန္စြမ္းသူမ်ားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာရန္ပံုေငြအဖြဲ႔သည္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား အေကာင္ထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးေရးႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ေရးဆိုင္ရာ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပိုမိုခိုင္မာလာေစရန္အတြက္ မသန္စြမ္းသူမ်ားပါဝင္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (DPOs) ကို ေထာက္ပံ့ေငြပံ့ပိုးေပးေနေသာ စုေပါင္းဖြဲ႔စည္းထားသည့္ေထာက္ပံ့ေငြ ပံ့ပိုးေရးအဖြဲ႔တစ္ခု ျဖစ္သည္။

မသန္စြမ္းသူမ်ား အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔တြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ရန္ပံုေငြစုေဆာင္းမႈအပတ္စဥ္ ႏွစ္ခုပါရွိပါသည္- အဆုိျပဳခ်က္ ေတာင္းခံလႊာမ်ား (RFPs) ကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ (အပတ္စဥ္ ၁) ႏွင့္ ဇူလိုင္လ (အပတ္စဥ္ ၂) တြင္ အမ်ားသိ ေအာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ အပတ္စဥ္တစ္ခုစီသည္ ကြဲျပားျခားနားေသာႏိုင္ငံမ်ားအစုကို လိပ္မူထားပါသည္။ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံ မ်ားအတြက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အဆိုျပဳလႊာတင္သြင္းခ်က္ အျပည္အစံုတစ္ေစာင္မေတာင္းဆိုမီ သံုးသပ္ရန္အတြက္ စိတ္ဝင္စားေၾကာင္းေဖာ္ျပသည့္ စာတစ္ေစာင္တင္ျပရန္ လုပ္ငန္းစဥ္ ၂ ခုရွိပါသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံမ်ား

အပတ္စဥ္ ၁ ႏိုင္ငံမ်ား- ဂါနာ (ဖိတ္ၾကားရန္ အတြက္သာ)၊ ေဟတီ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ေမာ္လဝီႏွင့္ ျမန္မာ။

စိတ္ဝင္စားေၾကာင္းေဖာ္ျပသည့္စာ (LoI) လုပ္ငန္းစဥ္ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ DRF သို႔မဟုတ္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အ ေရးမ်ားအတြက္ ေထာက္ခံေတာင္းဆိုေပးေရးဆိုင္ရာ ရန္ပံုေငြ (DRAF) တစ္စံုတစ္ရာ မရရွိခဲ့သည့္အင္ဒိုနီးရွားမွ ေလွ်ာက္ ထားသူမ်ားအတြက္ XXXX ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။ အင္ဒိုနီးရွားမွ ေအာင္ျမင္သည့္ LoI ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား ျဖစ္ၾက ေသာ လက္ရွိေထာက္ပံ့ေငြရရွိထားသည့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသားမ်ား၊ ဂါနာႏွင့္ ေဟတီ၊ ေမာ္လဝီႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မသန္စြမ္း သူမ်ားပါဝင္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (DPOs) တစ္ခုခုမွ ဖိတ္ၾကားထားေသာ DRF/DRAF ေထာက္ပံ့ေငြရရွိသူမ်ားသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ေအာက္ပါအဆုိျပဳခ်က္ေတာင္းခံလႊာမ်ား (RFP) ထုတ္ျပန္ရန္အတြက္ အဆိုျပဳ ခ်က္မ်ား အျပည့္အစံု တင္သြင္းႏိုင္ပါသည္။ RFP ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေအာက္တြင္ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထား သည္။ ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းရမည့္ေနာက္ဆံုးရက္မွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔ ျဖစ္သည္။

အပတ္စဥ္ ၂ ႏိုင္ငံမ်ား- ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ (ဖိတ္ၾကားရန္ အတြက္သာ)၊ ရဝမ္ဒါ၊ ယူဂန္ဒါႏွင့္ ပစိဖိတ္ကၽြန္းႏိုင္ငံမ်ား- Cook ကၽြန္းစုမ်ား၊ မိုက္ကရိုနီးရွားႏိုင္ငံ၏ ဖက္ဒရယ္ျပည္နယ္မ်ား၊ ဖီဂ်ီ၊ ကီရီဘာတီ၊ မာရွယ္ကၽြန္းစုမ်ား၊ ေနာ္ရူး၊ နီေဝ (Niue)၊ ပါလူး၊ ပါပူဝါ နယူးဂီနီ၊ ဆာမိုရာ၊ ေဆာ္လမြန္ ကၽြန္းစုမ်ား၊ တြန္ဂါ၊ တူဗာလူးႏွင့္ ဗန္ေနာ့တူတို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။

LoI လုပ္ငန္းစဥ္ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ DRF သို႔မဟုတ္ DRAF ရန္ပံုေငြမရရွိခဲ့သည့္ ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံမွ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား အတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဂၽြန္လတြင္ အမ်ားသိေအာင္ ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံမွ ေအာင္ျမင္သည့္ LoI ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား ျဖစ္ၾကေသာလက္ရွိေထာက္ပံ့ေငြရရွိထားသည့္ ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံသားမ်ား၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ၊ ရဝမ္ဒါ ႏိုင္ငံႏွင့္ ပစိဖိတ္ကၽြန္းႏိုင္ငံမ်ားမွ မသန္စြမ္းသူမ်ားပါဝင္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (DPOs) တစ္ခုခုမွ ဖိတ္ၾကားထားေသာ DRF/DRAF ေထာက္ပံ့ေငြရရွိသူမ်ားသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ေအာက္ပါ အဆုိျပဳခ်က္ေတာင္းခံလႊာမ်ား (RFP) ထုတ္ျပန္ရန္အတြက္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားအျပည့္အစံု တင္သြင္းႏိုင္ပါသည္။

အပတ္စဥ္ ၁ အတြက္ အဆုိျပဳခ်က္ ေတာင္းခံလႊာမ်ား လုပ္ငန္းစဥ္ ရွင္းလင္းခ်က္ကို ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္-

အဆုိျပဳခ်က္ေတာင္းခံလႊာမ်ား

ေဟတီ၊ ေမာ္လ၀ီႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအျပင္ ဂါနာႏွင့္အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံမွ ဖိတ္ေခၚထားေသာ ေလွ်ာက္ထား သူမ်ားသာ။

ရန္ပံုေငြစီးဝင္မႈမ်ား

မသန္စြမ္းသူမ်ား အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ရန္ပံုေငြတြင္ ရန္ပံုေငြစီးဝင္မႈ ၃ ခု ရွိပါသည္- ၁) အေသးစား ေထာက္ပံ့ေငြ ၂) အလယ္အလတ္အဆင့္ ညြန္႔ေပါင္းေထာက္ပံ့ေငြမ်ားႏွင့္ ၃) နုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ညြန္႔ေပါင္းေထာက္ပံ့ေငြတို႔ ျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔ကို ေအာက္တြင္ ရွင္းလင္းထားပါသည္။

အေသးစား ေထာက္ပံ့ေငြ

အေသးစား ေထာက္ပံ့ေငြ စုေဆာင္းေရးအဖြဲ႔မွ ႏိုင္ငံႏွင့္ေဒသအဆင့္ရွိ မသန္စြမ္းသူမ်ားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေထြေထြ ညီလာခံ (CRPD) သာလြန္ေကာင္းမြန္လာေစရန္အတြက္ နယ္စပ္ေဒသဖြ႔ံျဖိဳးေရးႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားသည့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။  အဖြဲ႔စည္းမ်ားသည္ CRPD အေကာင္ထည္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေရးျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ မသန္စြမ္းေသာသူမ်ား (PWDs) ပိုမိုတက္ၾကြစြာ ပါဝင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ၄င္းတို႔၏အစြမ္းအစမ်ားျပည့္ဝလာေစရန္ သို႔မဟုတ္ သီးျခား သတ္မွတ္ထားသည့္ CRPD ၏ အပိုဒ္ခြဲ မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာအခြင့္အေရးမ်ား ပိုမိုသာလြန္ေကာင္းမြန္လာေအာင္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ အတြက္ DRF မွ ရန္ပံုေငြမ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ဤရန္ပံုေငြစီးဝင္မႈအဖြဲ႔မွ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈဆိုင္ရာ ၾကိဳးပမ္း မႈမ်ားတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအားလံုး ပါဝင္ႏိုင္ေစရန္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs) အေကာင္္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေရးျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ DPOs ပါဝင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ၾသဇာေညာင္းရန္အတြက္ ေထာက္ပံကူညီေပးပါသည္။

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ရန္ပံုေငြမ်ားကို ေအာက္ပါတုိ႔အတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္-

 1. ႏိုင္ငံ သို႔မဟုတ္ ေဒသအဆင့္ရွိ CRPD ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ DPO ပါ၀င္မႈ တုိးတက္လာေစရန္
 2. SDGs အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ DPO ပါ၀င္မႈ တုိးတက္လာေစရန္
 3. CRPD ပုဒ္မခြဲမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအား စီစဥ္ညြန္ၾကားရန္
 4. SDGs အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအား စီစဥ္ညြန္ၾကားရန္

သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီမႈ

DRF အဖြဲ႔သည္ မသန္စြမ္းသူမ်ားပါဝင္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (DPOs)၊ ေအာက္ေျခလူတန္းစားမ်ား (ေက်းလက္ေဒသ)၊ (အသစ္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ) တက္သစ္စအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ (မသန္စြမ္းအမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ရွိသူမ်ား၊ ပံုမမွန္တကိုယ္လံုးျဖဴေဖြးေနသူမ်ား၊ အၾကားအျမင္ ခ်ဳိ႕ယြင္းေနသူမ်ား စသည္တို႔ကဲ့သို႔) ခြဲျခားပစ္ပယ္ခံထားရေသာ အဖြဲ႔မ်ားမွ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ေႏြးေထြးစြာလက္ခံေနသည့္အတြက္ ၎တို႔အား ဤအမ်ိဳးအစားမွ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကို ေလွ်ာက္ယူၾကပါရန္ အထူးသျဖင့္ အားေပးတိုက္တြန္းထားပါသည္။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အဖြဲ႔အစည္းအမ်ိဳးအစားမ်ားသည္ တစ္ႏွစ္တာကာလ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား တင္သြင္းႏိုင္ပါသည္။

 • တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ထားေသာ အစိုးရမဟုတ္သည့္ DPOs မ်ား (သို႔မဟုတ္ ဘ႑ာေရးမတည္ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ရပ္၏ လက္ေအာက္တြင္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား)
 • DPOs မ်ားအၾကား မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား
 • DPOs မ်ားႏွင့္အျခားအရပ္ဖက္အဖြဲ႔စည္းမ်ားၾကား မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား (ယင္းတြင္ DPO သည္ ဦးေဆာင္စီမံခန္႔ခြဲေသာ အဖြဲ႔စည္းျဖစ္ရမည္)

ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ ဤေတာင္းခံခ်က္အတြက္ ရည္ရြယ္ထားေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေနထိုင္ျပီး ၎တို႔၏ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ အမ်ားအျပားကို ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။

ရန္ပံုေငြပမာဏႏွင့္ ကာလ

ေထာက္ပံ့ေငြပမာဏသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀၀၀ မွ ၂၀၀၀၀ ထိ ရွိႏိုင္ပါသည္။ ေထာက္ပံ့ေငြသည္ တစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္းရွိ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။

အေသးစားေထာက္ပံ့ေငြဆိုင္ရာ အဆိုျပဳခ်က္ေတာင္းခံလႊာႏွင့္ ေလ်ာက္လႊာပံုစံႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဤေနရာတြင္ ေဒါင္းလုတ္ဆြဲပါ။ (MS Word)

အလယ္အလတ္ အဆင့္ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား

အလယ္လတ္အဆင့္ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔ ေထာက္ပံ့ေငြစုေဆာင္းေရးအဖြဲ႔သည္ အသံုးစိရိတ္မ်ားမတည္ေပးျခင္းအပါအဝင္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာအဆင့္ေအာက္ရွိ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာအဆင့္ေအာက္ရွိ အရပ္သားညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့ကူညီေပးပါသည္။ ထို႔အျပင္ ယင္းရန္ပံုေငြစီးဝင္မႈအဖြဲ႔သည္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာအဆင့္ေအာက္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ား၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားပါဝင္ႏိုင္ရန္ ေထာက္ခံအားေပးရာတြင္လည္းေကာင္း၊ SDGs အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ၾကိဳးပမ္းရာတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအားလံုး ပါဝင္ႏိုင္ေစရန္လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာအဆင့္ေအာက္ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔စည္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ကူညီေပးပါသည္။

ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာအဆင့္ေအာက္ ေထာက္ခံအားေပးေဆာင္ရြက္ မႈသည္ အထူးသျဖင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္မ်ားႏွင့္ ဗဟိုမွ အာဏာျဖန္႔က်က္ထားေသာ ႏို္င္ငံေရးစနစ္မ်ားတြင္ အေရးၾကီးပါသည္။ ၄င္းတို႔သည္ DRF မွ ဦးစားေပး သတ္မွတ္ထား ေသာ ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ ပါဝင္ပါသည္။ အလယ္အလတ္ အဆင့္ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔မွ ေထာက္ပံ့ေငြရရွိသူအား (ဖက္ဒရယ္ စနစ္ေအာက္ရွိ) ျပည္နယ္၊ စီရင္စု ၊ တိုင္းေဒသ သို႔မဟုတ္ ခရုိင္အဆင့္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိ္င္ေစရန္ စြမ္းေဆာင္ေပးသည္-

 1. သီးသန္႔သတ္မွတ္ထားေသာဥပေဒစာပိုဒ္၊ မူဝါဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္/သို႔မဟုတ္ CRPD ႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ထားေသာ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာအဆင့္ေအာက္ရွိ အမိန္႔အာဏာမ်ားကို ေထာက္ခံအားေပးရန္
 2. SDGs အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာအဆင့္ေအာက္ရွိ လႈပ္ရွားမႈစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ား၌ မသန္စြမ္းသူမ်ား ပါ၀င္ခြင့္ရျပီး CRPD ကုိ လမ္းညႊန္ခ်က္အျဖစ္အသုံးျပဳရနအတြက္္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိ္င္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေထာက္ခံအားေပးရန္
 3. ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာအဆင့္ေအာက္ရွိအဆင့္တြင္ CRPD အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အစိုးရ အသုံးစားရိတ္အတိုင္းအတာ ကုိ ေထာက္ခံအားေပးရန္
 4. ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာအဆင့္ေအာက္ရွိ SDGs မ်ားအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးကို CRPD ႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္ရန္ ေထာက္ခံအားေပးျခင္း

သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီမႈ

 • ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔အစည္း စတင္ဖြဲ႔စည္းျပီး မသန္စြမ္းသူမ်ားပါဝင္ သည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ေနေသာ အလယ္လတ္အဆင့္ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ား သံုးဖြဲ႔ သို႔မဟုတ္ ထို႔ထက္မ်ားျပားေသာအဖြဲ႔မ်ားသည္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားတင္သြင္းႏိုင္သည္။
 • ၾသဇာအာဏာၾကီးမားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ဖက္ဒေရးရွင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ဤေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းေရး ျဖစ္စဥ္အတြက္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသ ျဖင့္ သတ္မွတ္ႏွင့္ခ်က္ျပည့္မီရန္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။
 • အလယ္လတ္အဆင့္ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔စည္းမ်ားမွ ေလွ်ာက္လႊာ မ်ားအား ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔စည္းကိုယ္စား ဦးေဆာင္စီမံေသာ DPO အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔မွ တင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။
 • ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းေသာအဖြဲ႔စည္းမ်ားႏွင့္ ေလွ်ာက္လႊာရည္ ရြယ္ခ်က္တြင္ (ဖက္ဒရယ္ စနစ္ေအာက္ရွိ) ျပည္နယ္၊ စီရင္စု ၊ တိုင္းေဒသၾကီး သို႔မဟုတ္ ခရုိင္အဆင့္မ်ားတြင္ အခြင့္အေရး မ်ား ရွိရမည္ျဖစ္သည္။
 • ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းေသာ အဖြဲ႔စည္းမ်ားသည္ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔စည္းအား ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေငြအား စီမံရန္ တာဝန္ရွိပါသည္။

ရန္ပံုေငြပမာဏႏွင့္ ကာလ

ေထာက္ပံ့ေငြပမာဏမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၀,၀၀၀ မွ ၄၀,၀၀၀ (ႏွစ္ႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၀,၀၀၀ မွ ၈၀,၀၀၀ အထိ) ျဖစ္ပါသည္။

ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားသည္ ႏွစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း လုပ္ေဆာင္ရ မည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ေထာက္ပံ့ေပးေသာ္လည္း ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ၾကိမ္သာ ေပးသြားပါမည္။ ဒုတိယႏွစ္ေထာက္ပံ့ေငြအား ပထမႏွစ္အတြင္း အေကာင္ထည္ ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ေၾကနပ္စရာေကာင္းေလာက္ ေသာေအာင္ျမင္မႈရွိမွသာ ေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္။

အလယ္လတ္အဆင့္ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔ဆိုင္ရာ အဆိုျပဳခ်က္ ေတာင္းခံလႊာႏွင့္ ေလ်ာက္လႊာပံုစံႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဤေနရာတြင္ ေဒါင္းလုတ္ဆြဲပါ (MS Word)

နုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား

ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ညြန္႔ေပါင္းရန္ပံုေငြစုေဆာင္းေရးအဖြဲ႔သည္ (CRPD/OP အား အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးရမည္ဟု ကန္႔သတ္ထားျခင္းမဟုတ္ဘဲ အရာအားလံုးအပါအဝင္) တရားဥပေဒျပဳေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ အားေပးေထာက္ခံ ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ CRPD အဆင့္ျမင့္တိုးတက္လာေရး၊ CRPD အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာယႏၱယားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းျပီး အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မသန္စြမ္းသူမ်ား(PWDs)၏ အခြင့္အေရးမ်ားအား အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာယႏၱယားမ်ားမွ ႏိုင္ငံမ်ားအေပၚခ်မွတ္ထားေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအတိုင္း လိုက္လံေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။  ထို႔ျပင္ ဤရန္ပံုေငြစုေဆာင္းေရးအဖြဲ႔သည္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအစီအစဥ္မ်ား၊ မူဝါဒမ်ား၊ ဥပေဒျပဌာန္းမႈႏွင့္ အေျခခံမူေဘာင္မ်ားတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားပါဝင္ႏိုင္မႈအတြက္ ေတာင္းဆိုေပးျပီး မသန္စြမ္းသူမ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပး သည့္ SDGs မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ၾကိဳးပမ္းေနသည့္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔မ်ားအား ေထာက္ပံ့ကူညီေပးပါသည္။

ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာညြန္႔ေပါင္းရန္ပံုေငြစုေဆာင္းေရးအဖြဲ႔သည္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာအဆင့္တြင္ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဤသို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ စြမ္းေဆာင္ေပးပါသည္-

 1. (အတည္ျပဳလက္မွတ္ မေရးထိုးထားသည့္) CRPD မွ ဆႏၵအေလွ်ာက္လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ေသာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (OP) တြင္ အတည္ျပဳလက္မွတ္ ေရးထုိးျခင္း။
 2. သီးသန္႔သတ္မွတ္ထားေသာ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာဥပေဒစာပိုဒ္အား CRPD ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
 3. CRPD ေကာ္မတီႏွင့္ အျခားလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံ တိုးတက္မႈ/ဆုတ္ ယုတ္မႈကိုေဖာ္ျပေသာအစီရင္ခံစားမ်ား ထုတ္ေဝျခင္းႏွင့္/ သို႔မဟုတ္ စံုစမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတကာမွအခါအားေလွ်ာ္ စြာျပဳလုပ္သည့္သံုးသပ္ခ်က္ (UPR) အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီထံ အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း
 4. ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္ေရးစီမံကိန္းမ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားပါဝင္သည့္ SDGs အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ၾကံရြယ္ထားေသာမူေဘာင္မ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း ႏွင့္ CRPD ကုိ လမ္းညႊန္ခ်က္အျဖစ္ အသုံးျပဳရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ SDG အဓိကလုပ္ေဆာင္မႈ၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔ အစည္းမွ SDG မူဝါဒမ်ားႏွင့္ DPO ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း
 5. ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရ၏အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးႏွင့္/သို႔မဟုတ္ CRPD အား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမ်ားတြင္ DPO ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တရားဝင္ပါ၀င္ခြင့္ရရန္ ေထာက္ခံေတာင္းဆိုေပးျခင္း

သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီမႈ

 • ဤစီးေၾကာင္းသည္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာအဆင့္ မသန္စြမ္းလႈပ္ရွား မႈမ်ား၌ ထင္ရွားေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
 • ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔အစည္း စတင္ဖြဲ႔စည္းျပီး DPO မွ ဦးေဆာင္လုပ္ ကိုင္ေနခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ား သံုးဖြဲ႔ သို႔မဟုတ္ ထို႔ထက္မ်ားျပားေသာအဖြဲ႔မ်ားသည္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားတင္သြင္းႏိုင္သည္။
 • ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာၾသဇာအာဏာၾကီးမားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ဖက္ဒေရးရွင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ဤေလွ်ာက္လႊာ တင္သြင္းေရးျဖစ္စဥ္အတြက္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသျဖင့္ သတ္မွတ္ႏွင့္ခ်က္ျပည့္မီရန္ အျခားအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားႏွင့္ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။
 • ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔စည္းမ်ားမွ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား အား ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔စည္းကိုယ္စား ဦးေဆာင္စီမံေနေသာ DPO အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔မွ တင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။
 • ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းေသာ အဖြဲ႔စည္းမ်ားသည္ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔စည္းအား ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေငြအား စီမံရန္ တာဝန္ရွိပါသည္။

ရန္ပံုေငြပမာဏႏွင့္ ကာလ

ေထာက္ပံ့ေငြပမာဏမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၀,၀၀၀ မွ ၅၀,၀၀၀ (ႏွစ္ႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၀,၀၀၀ မွ ၁၀၀,၀၀၀ အထိ) ျဖစ္ပါသည္။

ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားသည္ ႏွစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း လုပ္ေဆာင္ရ မည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ေထာက္ပံ့ေပးေသာ္လည္း ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ၾကိမ္သာ ေပးသြားပါမည္။ ဒုတိယႏွစ္ေထာက္ပံ့ေငြအား ပထမႏွစ္အတြင္း အေကာင္ထည္ ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ေၾကနပ္စရာေကာင္းေလာက္ ေသာေအာင္ျမင္မႈရွိမွသာ ေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုးညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔ဆိုင္ရာ အဆိုျပဳခ်က္ေတာင္းခံလႊာ၊ ေလ်ာက္လႊာပံုစံႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဤေနရာတြင္ ေဒါင္းလုတ္ဆြဲပါ။ (MS Word)။